1. KONTROLNI ORGAN (Servis)

OPIS STORITEV SERVISA IN KONTROLNEGA ORGANA


V našem servisu letno servisiramo, kalibriramo in overimo od 15 000 do 25 000 meril. Na kalibracijskih napravah lahko kalibriramo vodomere premera od DN 15 do DN 150 mm. Vodomeri so po končanem postopku overjeni in pripravljeni za vgradnjo v skladu z veljavno zakonodajo.

Usposobljeni smo servisirati različne znamke vodomerov, od stanovanjskih, do industrijskih do tistih, ki imajo vgrajene radijske module. Izvajamo redni servis in overitev vodomerov in kontrolo vodomerov v uporabi.


Ključni del naše dejavnosti je kredibilen Kontrolni organ, ki zagotavlja, da se vsi postopki izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisanega standarda SIST EN ISO/IEC17020:2012, ki navaja: Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za delovanje različnih tipov organov, ki izvajajo kontrolo.

 

Jordan d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-024 na področju kontrole.

 

Kontrolni organ Jordan izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »367«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

 

Priloga 1 

OVERITVE MERIL

 

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

 

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

 

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

 

Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »367«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

 

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

 

Prednost našega servisa predstavlja tudi dejstvo, da smo zasebni laboratorij in nismo kapitalsko ali kakorkoli drugače odvisni ali vezani na distributerje ali porabnike, kar dodatno pripomore k neodvisnosti in samostojnosti delovanja laboratorija.

natisni
Update cookies preferences